คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
       
VTR แนะนำศูนย์เรียนรู้ฯ Power Point ศูนย์เรียนรู้ฯ
   
 
       
ฐานเรียนรู้ การเตรียมและการทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานเรียนรู้ การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
  - การคัดเลือกเมล้ดพันธุ์ข้าว   - การทำฮอร์โมนไข่
  - การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ข้าว   - การทำน้ำหมักกะปิ
      - การทำน้ำหมักชีวภาพ
       
ฐานเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
  - แผ่นพับ การเก็บตัวอย่างดิน   - แผ่นพับ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
       "การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง"
       
       
    แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก.
 
  กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ
   
   
 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับคณะกรรมการ ศพก.
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรร่วมงาน 200 ราย
โดยมีชลประทานจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดพิธี
<<< รายละเอียด >>>


 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง
         ได้นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา “การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย”
ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  กิจกรรมย้อนหลัง
       
       
       

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com