คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
   
  ประเด็นการจัดการองค์ความรู้    
           
    ปี ๒๕๖๑      
    การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. 
 
    (เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว)
     
    ปี ๒๕๕๘     ปี ๒๕๕๙
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM
    การลดการคายน้ำของกิ่งตอน     การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี ข้างหน้า
    (เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร)
    องค์ความรู้ Smart farmer     การถอดองค์ความรู้จาก Smart Farmer (เรื่อง การปลูกมันเทศ)
    คนเมืองเก่าปลูกข้าวไว้กินเอง (ข้าว)      
           
    ปี ๒๕๕๗     ปี ๒๕๕๖
    กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร     การบริหารจัดการองค์กร
    MRCF กับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘     เทคนิคการรับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
          การทำนาหยอด
           
    ปี ๒๕๕๕      
    นาไล่เลน      
    ทำนาลดต้นทุน ทางเลือก..ทางรอด      
   
   

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com