คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ
นายพันทิพย์   ป้อมสกุล
 
ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล
1. นายพันทิพย์  ป้อมสกุล      ตำบลบ่อโพง
2. นายสุชิน  จูงใจ                 ตำบลท่าช้าง
3. นายสาคร   ขำศรีพงษ์        ตำบลนครหลวง
4. นายสนม  ภู่นาค                ตำบลปากจั่น
5. นายอำนาจ  ขมประเสริฐ    ตำบลหนองปลิง
6. นายวันเดิม  นาคเปี่ยม       ตำบลบ้านชุ้ง

7. นายวิเชียร  สกุลทอง          ตำบลสามไถ

8. นายสำรวม  พึ่งสิน              ตำบลพระนอน
9. นายลำพูล  ภู่พงษ์               ตำบลบางพระครู
10. นายบังเอิน  บรรจงศิริ       ตำบลแม่ลา
11. นางสายฝน  วรจันทร์        ตำบลบางระกำ
12. นายสิทธิ  ปิตะแสง           ตำบลคลองสะแก
 

ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
ตำบลนครหลวง   ตำบลบ้านชุ้ง
หมู่ที่ 2 นางชลอ สงเคราะห์ธรรม   หมู่ที่ 1 นายสง่า บุญเลี้ยง
หมู่ที่ 4 นายสุวรรณ อบกลิ่น   หมู่ี่ที่ 2 นายมงคล บุญเลี้ยง
หมู่ที่ 5 นายสาคร ขำศรีพงษ์   หมู่ที่ 3 นายสุชิน แก้วลอย
หมู่ที่ 7 นายสินชัย ดีเจริญ   หมู่ที่ 4 นายเกษม พระนอนข้าม
หมู่ที่ 8 นางเพลินตา บุญศรี   หมู่ที่ 5 นางนงนาฎ เพ็งเจริญรัตน์
        หมู่ที่ 6 นายวันเดิม นาคเปี่ยม
ตำบลพระนอน   หมู่ที่ 7 นายสวัสดิ์ ไม้เกตุ
หมู่ที่ 1 นายสมชาย ดีล้น        
หมู่ที่ 2 นางจินตนา โพธิยานนท์   ตำบลสามไถ
หมู่ที่ 3 นางบุญเทียม นิสะโสกะ   หมู่ที่ 1 นายธวัชชัย ไพรเขียว
หมู่ที่ 5 นายสำรวม พึ่งสิน   หมู่ี่ที่ 2 นายวิเชียร สกุลทอง
หมู่ที่ 6 นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์   หมู่ที่ 3 นางจินดา ขันธีฤกษ์
หมู่ที่ 7 นายสมศักดิ์ พรหมทันต์   หมู่ที่ 4 นายชวลิต พระนอนข้าม
             
ตำบลบางระกำ   ตำบลคลองสะแก
หมู่ที่ 1 นายประทุม อัมพลพ   หมู่ที่ 1 นายสิทธิ ปิตะแสง
หมู่ที่ 3 นางสายฝน วรจันทร์        
             
ตำบลบ่อโพง   ตำบลหนองปลิง
หมู่ที่ 1 นายชำนาญ ไวยมยุรี   หมู่ที่ 1 นางมะลิ ใยบัว
หมู่ที่ 3 นายพันทิพย์ ป้อมสกุล   หมู่ที่ 2 นางสาวรวิภา จิตต์ภักดี
หมู่ที่ 4 นางเนตรา ลำใยผล   หมู่ที่ 3 นายส้มเชื้อ โพธิ์หิรัญ
หมู่ที่ 6 นายอภิชาติ ภิรมย์เนตร์   หมู่ที่ 4 นายอำนาจ ขมประเสริฐ
หมู่ที่ 7 นายเสนี่ย ตรีคณา   หมู่ที่ 5 นายองอาจวัฒน์ หมื่นไพบูลย์
             
ตำบลบางพระครู   ตำบลท่าช้าง
หมู่ที่ 1 นางมาลัย เนกขัมม์   หมู่ที่ 2 นายณรงค์ ภู่รัตน์
หมู่ที่ 3 นางสมบัติ วังศิลาบัตร   หมู่ที่ 5 นายสุชิน จูงใจ
หมู่ที่ 4 นายลำพูล ภู่พงษ์   หมู่ที่ 7 นายสุทธิพงษ์ สมโภชน์
             
ตำบลแม่ลา   ตำบลปากจั่น
หมู่ที่ 3 นายบังเอิน บรรจงศิริ   หมู่ที่ 4 นายสุชิน แต้มมาลา
หมู่ที่ 4 นางวิไล จาตุวรรณ   หมู่ที่ 5 นายสนม ภู่นาค
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com