คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 


ตำบลนครหลวง ตำบลบางระกำ ตำบลท่าช้าง
ตำบลหนองปลิง ตำบลปากจั่น ตำบลบ่อโพง
ตำบลคลองสะแก ตำบลบางพระครู ตำบลแม่ลา
ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลสามไถ ตำบลพระนอน

  
ตำบลหนองปลิง
ตำบลบ้านชุ้ง
ตำบลสามไถ
ตำบลพระนอน

โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560 - 2562
ตำบลนครหลวง   ตำบลบางระกำ
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตำบลบ่อโพ   ตำบลแม่ลา
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- สรุปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2560-60
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตำบลปากจั่น   ตำบลพระนอน
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตำบลคลองสะแก   ตำบลบ้านชุ้ง
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

- สรุปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2560-62

  ตำบลหนองปลิง
ตำบลท่าช้าง  
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
  ตำบลสามไถ
ตำบลบางพระครู  
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- โครงการ อบรมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ
 
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
- โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน
   
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com