คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
    

โครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)
   โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทน
  แผนการอบรมกิจกรรมสร้างรายได้ฯ
  ภาพการจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้
  ภาพการรับมอบปัจจัยการผลิต
  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกิจกรรมการสร้างรายได้
  การคัดเลือกจุดทำการประชาสัมพันธโครงการ
   ระบบบันทึกข้อมูลโครงการฯ
(need.doae.go.th)
   รายงานการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
            - ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559
            - ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2559


แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ (พชภ.04) ระดับอำเภอ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จำนวน 10 ศบกต. 40 โครงการ

1. ต.นครหลวง
1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก
1.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลอกวัชพืช
2. ต.บ่อโพง
2.1 โครงการลานตากพืชผลทางการเกษตรบ้านดาบ
2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดำภูพาน
3. ต.บางพระครู
3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3.2 เพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าคละสี
  3.3 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน หมู่ 2
  3.4 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน หมู่ 4
4. ต.บางระกำ 4.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  4.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ปลาดุก/กบ)
5. ต.บ้านชุ้ง 5.1 ส่งเสริมงานหัตถกรรมจากหวายและผักตบชวา หมู่ ๗
  5.2 ผลิตไข่เค็มสมุนไพรใบเตยเพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ ๓
  5.3 ส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาวเพื่อการค้า หมู่ ๑
  5.4 ส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาวเพื่อการค้า หมู่ ๒
  5.5 ส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาวเพื่อการค้า หมู่ ๔
  5.6 ส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาวเพื่อการค้า หมู่ ๗
  5.7 ส่งเสริมการเพาะเห็ดภูฐาน หมู่ ๕
  5.8 เพิ่มศักยภาพการเย็บผ้าโหลเพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ ๓
  5.9 เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานฝีมือและแปรรูปอาหาร หมู่ ๖
  5.10 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
  5.11 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
  5.12 เพิ่มศักยภาพการเย็บผ้าโหลเพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ ๕
6. ต.ปากจั่น 6.1 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
7. พระนอน 7.1 โครงการพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
  7.2 พัฒนาอาชีพกลุ่มบ้านไร่แฮนด์เมดเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
  7.3 พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
  7.4 พัฒนาแหล่งน้ำลอกวัชพืชบึงบ้านไร่
  7.5 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
8. ต.แม่ลา 8.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
9. ต.สามไถ 9.1 ขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ
  9.2 ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก
  9.3 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก
  9.4 ส่งเสริมอาชีพงานหัตถกรรม กลุ่มเกษตรกรตำบลสามไถ
10. ต.หนองปลิง 10.1 เสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรทำนา ม.๕
  10.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานเพื่อสร้างแหล่งอาหาร
  10.3 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชน
  10.4 ส่งเสริมการปลูกแตงแคนตาลูป พืชทางเลือกแทนการทำนา
  10.5 ส่งเสริมการปลูกมันเทศพืชทางเลือกทดแทนการทำนา
  10.6 ส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาว หมู่ ๕

 

 

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com