คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>

    

            สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา เป็นที่เช่าวัดล้าง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524

            ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงงาน 8 คน ประกอบด้วย
                1. นายน้อย แสงรัตน   เกษตรอำเภอนครหลวง
                2. นายวิวรรธน์ วิทยายนต์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
                3. นางสาวเมธาพร  ลมัยศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
                4. นางสาวไขขวัญ  กองจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. นางสาวชญาณิศา เปรมสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                6. นางสาวพิมพา บุญนำมา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

            พนักงานราชการ 2 คน ประกอบด้วย
                1. นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
                2. นางสาวดารณี อ่วมแสง  เจ้าพนักงานธุรการ


           อาคารสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
                1. อาคารสำนักงานฯ จำนวน 1 อาคาร
                2. อาคารบ้านพักเรือนแถว 3 ยูนิต จำนวน 1 อาคาร
                3. บ้านพักเกษตรตำบล จำนวน 3 หลัง อยู่อาศัยได้ 2 หลัง ชำรุดสมควรจำหน่าย 1 หลัง
                4. โรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง สภาพชำรุดทรุดโทรม สมควรปรับปรุงซ่อมแซม


    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com