คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
จดหมายข่าวย้อนหลัง
วัน เดือน ปี ที่นำเสนอข่าว หัวข้อข่าวที่นำเสนอ วัน เดือน ปี ที่นำเสนอข่าว หัวข้อข่าวที่นำเสนอ
12 ธันวาคม 2561 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ <<<รายละเอียด Click here>>> 6 ธันวาคม 2561 การประชุมทางไกลโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ
<<<รายละเอียด Click here>>>
16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>>
26 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
7 พฤศจิกายน 2561 การประชุมระบบรายงานสภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รายงาน รต. รอ.) <<<รายละเอียด Click here>>> 9 พฤศจิกายน 2561 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบแปลงใหญ่
<<<รายละเอียด Click here>>>
5 พฤศจิกายน 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>> 6 พฤศจิกายน 2561 การจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม การปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>>
23 ตุลาคม 2561 งานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอนคหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 ตุลาคม 2561 การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
(ครั้งที่ 3) <<<รายละเอียด Click here>>>
4 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ทุ่งมหาราช
<<<รายละเอียด Click here>>>
17 ตุลาคม 2561 การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร <<<รายละเอียด Click here>>>
10 กันยายน 2561 เยี่ยมเยียน ติดตาม และให้คำแนะนำ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ
<<<รายละเอียด Click here>>>
11 กันยายน 2561 โครงการอาชีพเสริมชุมชนอำเภอนครหลวง จัดกิจกรรม "การขยายพันธุ์พืช" <<<รายละเอียด Click here>>>
5 กันยายน 2561 การติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่ปลูกข้าวในเขตทุ่งรับน้ำบางกุ่ม <<<รายละเอียด Click here>>> 7 กันยายน 2561 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่องการทำน้ำหมัก ชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
<<<รายละเอียด Click here>>>
4 กรกฎาคม 2561 ครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านชุ้ง <<<รายละเอียด Click here>>> 11 กรกฎาคม 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย การอบรมเกษตรกร ชุมชนหนองปลิง รุ่นที่ 2
<<<รายละเอียด Click here>>>
2 กรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อ และกระจายผลผลิตสับปะรดของจังหวัดอุตรดิตถ์
<<<รายละเอียด Click here>>>
2 กรกฎาคม 2561 การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ปี 2561 <<<รายละเอียด Click here>>>
20 มิถุนายน 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ชุมชนบางพระครู รุ่นที่ 2
<<<รายละเอียด Click here>>>
22 มิถุนายน 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ชุมชนพระนอน รุ่นที่ 1
<<<รายละเอียด Click here>>>
6 มิถุนายน 2561 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4/2561 <<<รายละเอียด Click here>>>
7 มิถุนายน 2561 การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่
และการจัดทำแผนยุทธศาสตร
<<<รายละเอียด Click here>>>
15 พฤษภาคม 2561 งานแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ต.ปากจั่น
<<<รายละเอียด Click here>>>
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
การ เกษตรแบบแปลงใหญ่
<<<รายละเอียด Click here>>>
2 พฤษภาคม 2561 นวส. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2561
<<<รายละเอียด Click here>>>
7 พฤษภาคม 2561 นวส. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเกิดโรคในสวน
กล้วยหอม หมู่ 1 ต.บางพระครู
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 เมษายน 2561 นวส. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
<<<รายละเอียด Click here>>>
27 เมษายน 2561 เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมงาน สีสันในสวนศรี
ชมจันทร์ฟังเพลง กินเส้นแก้มพุทรา
<<<รายละเอียด Click here>>>
23 เมษายน 2561 ร่วมแสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดฯ
<<<รายละเอียด Click here>>>

5 เมษายน 2561 จนท. สำนักงานเกษตรฯ ร่วมงานโครงการชลประทานแก้ภัยแล้ง ร่วมใจไทยนิยมยั่งยืน
<<<รายละเอียด Click here>>>
12 มีนาคม 2561 นวส. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ หมู่ที่ 5
ต.หนองปลิง <<<รายละเอียด Click here>>>
14 มีนาคม 2561 นวส. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ หมู่ที่ 5
ต.หนองปลิง <<<รายละเอียด Click here>>>
5 มีนาคม 2561 เกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง <<<รายละเอียด Click here>>>
12 มีนาคม 2561 นวส. ร่วมประชุมพื้นที่การปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
9 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฯ สอนการทำสารชีวภัณฑ์ ณ ศจช.ตำบลหนองปลิง
<<<รายละเอียด Click here>>>
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการอบรม
หลักสูตรกลาง ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความ
ก้าวหน้าของตำแหน่งและกรอบสั่งสมประสบการณ์ <<<รายละเอียด Click here>>>
7 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่
สู่การปฏิบัติ <<<รายละเอียด Click here>>>
30 มกราคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพิช
หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561
<<<รายละเอียด Click here>>>
29 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ ศจช.ตำบลปากจั่น
(ขยาย) <<<รายละเอียด Click here>>>
22 มกราคม 2561 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง
สอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่เกษตรกรที่อยู่ใน
ฟาร์มตัวอย่างฯ หนองงูเห่า ต.บางระกำ
<<<รายละเอียด Click here>>>
16 มกราคม 2561 จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมจัดเวที Way Of lLife
ณ อบต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
28 ธันวาคม 2560 จนท. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการ
เพิ่มศักยภาพ ศพก. ณ สนง.เกษตรจังหวัดฯ
<<<รายละเอียด Click here>>>
27 ธันวาคม 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หมู่ที่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

<<<รายละเอียด Click here>>>

18 ธันวาคม 2560 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาขน
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
4 ธันวาคม 2560 จนท. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมวิ่งงาน 120 ปี
ปราสาทนครหลวง ณ ตำบลนครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา <<<รายละเอียด Click here>>>
14 พฤศจิกายน 2560 สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช.ตำบลนครหลวง อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย <<<รายละเอียด Click here>>>
22 พฤศจิกายน 2560 นางเกศณี ภาวะกุล นวส.ปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พร้อมให้คำแนะนำ ณ ตำบลหนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช.
ตำบลนครหลวง ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
<<<รายละเอียด Click here>>>
12 พฤศจิกายน 2560 นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรกรตำบลพระนอน ออกฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในพื้นที่
ต.พระนอน และบ้านชุ้ง <<<รายละเอียด Click here>>>
27 ตุลาคม 2560 ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ปราสาทนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 ตุลาคม 2560 ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9
ณ ปราสาทนครหลวง อ.นครหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 กันยายน 2560 ศจช.ตำบลนครหลวง รับรางวัลและเกียรติบัตร
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชมชนดีเด่น ปี 2560

<<<รายละเอียด Click here>>>

25 ตุลาคม 2560 สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมจัดสถานที่ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
ณ ปราสาทนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
18 กันยายน 2560 เยื่ยมเยียนและให้คำแนะนำโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ ณ กลุ่ม
เลี้ยงปลาในกระชังชุมชนที่ 14 ต.พระนอน
<<<รายละเอียด Click here>>>
23 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
7 กันยายน 2560 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ณ ศพก. ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
<<<รายละเอียด Click here>>>
24 สิงหาคม 2560 การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
และระบบควบคุมภายในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตร
(นาแปลงใหญ่)
<<<รายละเอียด Click here>>>
5 กันยายน 2560 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
<<<รายละเอียด Click here>>>
18 สิงหาคม 2560 นวส.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
<<<รายละเอียด Click here>>>
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ 34 หมู่ 8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 035-359545 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com