คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
จดหมายข่าวย้อนหลัง
วัน เดือน ปี ที่นำเสนอข่าว หัวข้อข่าวที่นำเสนอ วัน เดือน ปีที่นำเสนอข่าว หัวข้อข่าวที่นำเสนอ
12 กรกฎาคม 2562 การเสวนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับประเทศ
<<<รายละเอียด Click here>>>
11 กรกฎาคม 2562 การอบรมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส
่ข้าราชการ ฯ <<<รายละเอียด Click here>>>
3 กรกฎาคม 2562 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
10 กรกฎาคม 2562 การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
<<<รายละเอียด Click here>>>

25 มิถุนายน 2562 กาอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

<<<รายละเอียด Click here>>>
 
20 มิถุนายน 2562 เวทีสัมมนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.ระดับจังหวัด
<<<รายละเอียด Click here>>>
21 มิถุนายน 2562 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ (DW)
<<<รายละเอียด Click here>>>
28 พฤษภาคม 2562 การเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่
<<<รายละเอียด Click here>>>
13 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
และศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับจังหวัด
<<<รายละเอียด Click here>>>
25 พฤษภาม 2562 ร่วมงานรำลึกครบรอบ 7 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อ <<<รายละเอียด Click here>>> 23 พฤษภาคม 2562 การฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข)
<<<รายละเอียด Click here>>>
14 พฤษภาคม 2562 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
29 เมษายน 2562 การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)
<<<รายละเอียด Click here>>>
23 เมษายน 2562 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ผ่านระบบ Co-farm.doae.go.th <<<รายละเอียด Click here>>> 23 เมษายน 2562 การฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกร ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 มีนาคม 2562 การติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
10 เมษายน 2562 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
12 มีนาคม 2562 แจกปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ <<<รายละเอียด Click here>>>
19 มีนาคม 2562 การติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
<<<รายละเอียด Click here>>>
7 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
11 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดอบรมกรรมการหน่วยเลือกตั้ง
อำเภอนครหลวง <<<รายละเอียด Click here>>>
26 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. อำเภอ นครหลวง คร้ังที่ 3/2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
6 มีนาคม 2562 ติดตามการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.
ปี 2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
14 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล
<<<รายละเอียด Click here>>>
20 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ <<<รายละเอียด Click here>>>
2 กุมภาพันธ์ 2562 งานโครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี
<<<รายละเอียด Click here>>>
12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2562
ระดับจังหวัด <<<รายละเอียด Click here>>>
28 มกราคม 2562 การประชุมคณะทำงานติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
และแก้ไขปัญหาการเกษตร (OT)

<<<รายละเอียด Click here>>>
30 มกราคม 2562 งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2562
ครั้งที่ 1
<<<รายละเอียด Click here>>>
21 มกราคม 2562 แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2561/62 ผ่านแอพพลิเคชั่น
<<<รายละเอียด Click here>>>
24 มกราคม 2562 การตรวจติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตร
อำเภอนครหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
15 มกราคม 2562 การอบรมเกษตรกร IFPP ครั้งที่ 2
<<<รายละเอียด Click here>>>
16 มกราคม 2562 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2561/62
<<<รายละเอียด Click here>>>
25 ธันวาคม 2561 การประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอนครหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 ธันวาคม 2561 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และดำเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง<<<รายละเอียด Click here>>>
21 ธันวาคม 2561

อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer<<<รายละเอียด Click here>>>

24 ธันวาคม 2561 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน <<<รายละเอียด Click here>>>
12 ธันวาคม 2561 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ <<รายละเอียด Click here>>> 6 ธันวาคม 2561 การประชุมทางไกลโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ
<<<รายละเอียด Click here>>>
16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>>
26 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562
<<<รายละเอียด Click here>>>
7 พฤศจิกายน 2561 การประชุมระบบรายงานสภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รายงาน รต. รอ.) <<<รายละเอียด Click here>>> 9 พฤศจิกายน 2561 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบแปลงใหญ่
<<<รายละเอียด Click here>>>
5 พฤศจิกายน 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>> 6 พฤศจิกายน 2561 การจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม การปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2562 <<<รายละเอียด Click here>>>
23 ตุลาคม 2561 งานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอนคหลวง
<<<รายละเอียด Click here>>>
26 ตุลาคม 2561 การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
(ครั้งที่ 3) <<<รายละเอียด Click here>>>
4 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ทุ่งมหาราช
<<<รายละเอียด Click here>>>
17 ตุลาคม 2561 การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร <<<รายละเอียด Click here>>>
 
 
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ 34 หมู่ 8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 035-359545 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com