คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2560

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลพระนอน

หมู่ 5  ตำบลพระนอน  อำเภอนครหลวง

นางสังวาล  สุขอารมณ์

15  คน

2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลบ่อโพง

หมู่ 7 ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นางอุดม  ตรีคณา

15  คน

3

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลแม่ลา

หมู่ 6  ตำบลแม่ลา  อำเภอนครหลวง

นางสมใจ รอดอาวุธ

17 คน

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก (คน)

1

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ

หมู่ 7   ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นายณัฐเดช  สุกรวบ

17

2

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดตะโหนด

หมู่5  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง

comming soon

20

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

-
-
-
-
-
         

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561  --->>รายละเอียด

 

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com