คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2561

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลบ่อโพง

หมู่ 7 ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นางอุดม  ตรีคณา

15  คน

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก (คน)

1

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ

หมู่ 7   ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นายณัฐเดช  สุกรวบ

17

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

1
กลุ่มส่งเสริมอาชีพกล้วยหอมบางพระคร
หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
นายสมบูรณ์ ไวยอรรถ
7
         

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561  --->>รายละเอียด

 

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com