คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>

 

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลสามไถ

หมู่ 4  ตำบลสามไถ  อำเภอนครหลวง

นางอุทิน  บัวบุศย์

18  คน

2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลพระนอน

หมู่ 5  ตำบลพระนอน  อำเภอนครหลวง

นางสังวาล  สุขอารมณ์

15  คน

3

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลบ่อโพง

หมู่ 7 ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นางอุดม  ตรีคณา

15  คน

4

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลบางพระครู

หมู่ 1 ตำบลบางพระครู  อำเภอนครหลวง

นางมาลัย  เนกขัมม์

34  คน

5

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลแม่ลา

หมู่ 6  ตำบลแม่ลา  อำเภอนครหลวง

นางสายทอง  สำรวญ

13  คน

6

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลนครหลวง

หมู่ 4 ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง

นางลำใย  มาลากัญจน์

17  คน

7

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลคลองสะแก

หมู่ 3 ตำบลคลองสะแก  อำเภอนครหลวง

นางสำรวม  เสมอภักดิ์

13  คน

8

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำตำบลปากจั่น

หมู่ 2  ตำบลปากจั่น  อำเภอนครหลวง

นางมาลี  โยธาพิทักษ์

10  คน

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก (คน)

1

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลหนองปลิง

หมู่ 1  ตำบลหนองปลิง  อำเภอนครหลวง

เด็กชายเดชา  พิณเสนาะ

20

2

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลนครหลวง

หมู่ 4  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง

นางสาวสาวิตรี  จุ้ยเตย

20

3

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลบ้านชุ้ง

หมู่ 6  ตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง

เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใบเตย

20

4

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลท่าช้าง

หมู่ 3  ตำบลท่าช้าง  อำเภอนครหลวง

นางสาวชุรีพร  สายศรี

20

5

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลแม่ลา

หมู่ 6   ตำบลแม่ลา  อำเภอนครหลวง

นายพิษณุ  สมวงศ์

20

6

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลบางระกำ

หมู่ 4  ตำบลบางระกำ  อำเภอนครหลวง

เด็กชายนวพล ไม้เกตุ

20

7

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลคลองสะแก

หมู่ 5  ตำบลคลองสะแก  อำเภอนครหลวง

เด็กหญิงลลิตา  ละมูล

20

8

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลบ่อโพง

หมู่ 2  ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง

นายณัฐเดช  สุกรวบ

17

9

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลบางพระครู

หมู่ 3  ตำบลบางพระครู  อำเภอนครหลวง

เด็กชายนพรัตน์  แสงจารุ

20

10

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลปากจั่น

หมู่ 2  ตำบลปากจั่น  อำเภอนครหลวง

นายคมสัน  สู่ทรัพย์

13

11

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลพระนอน

หม ู่2  ตำบลพระนอน  อำเภอนครหลวง

เด็กชายธิติรัตน์  หวังดี

20

12

กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลสามไถ

หมู่2  ตำบลสามไถ  อำเภอนครหลวง

นายนพรัตน์  สังขวงษ์

20

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ประธาน

จำนวนสมาชิก

1

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาตำบลบ่อโพง

34/1 หมู่7 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง

นางวันดี ใบบัวเผื่อน

16

2

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาตำบลบางพระครู

72/2 หมู่ 3 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง

นายนิรัญ เหล็กไหล

20

3

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาตำบลบ้านชุ้ง

216 หมู่ 2 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง

นายณรงค์ โหราศาสตร์

10

4

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาตำบลปากจั่น

42/1 หมู่ 6 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง

นางพยนต์ จันทร

14

5

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาตำบลแม่ลา

45/1 หมู่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง

นายทองห่อ ด้วงประยูร

15

ที่

รหัสทะเบียน

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

ว/ด/ป ที่จัดตั้ง

จำนวนสมาชิก (คน)

1

1-1403-09/1-0001

วิสาหกิจชุมชนแปรรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลหนองปลิง

76/1 หมู่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง

07 /10/2548
9

2*

1-1403-05/1-0001

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลปากจั่น

64/1 หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง

07/10/2548
9
3*
1-1403-07/1-0002

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบางพระครู

183 หมู่ 1 ต.บางพระครู อ.นครหลวง

19/12/2548
7
4
1-1403-04/1-0004
วิสาหกิจชุมชุนประดิษฐ์ดอกไม้งานศพ ตำบลบ้านชุ้ง
84 หมู่ 6 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง
14/02/2549
16
5
1-1403-03/1-0001
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง
94/9 หมู่ 7 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
04/04/2549
11
6*
1-1403-11/1-0001
วิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชผักสวนครัวตำบลสามไถ
53 หมู่ 3 ต.สามไถ อ.นครหลวง
25/04/2549
13
7*
1-1403-01/1-0001
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร หมู่ 2 ตำบลนครหลวง
28/2 หมู่ 2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
06/02/2551
13
8
1-1403-02/1-0002
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมีดอรัญญิกวินัยรวยเจริญ
162/3 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
08/12/2551
10
9
1-1403-12/1-0002
วิสาหกิจชุมชนผลิตกระเป๋าหนังใส่ธนบัตร หมู่ 4 ตำบลพระนอน
87/4 หมู่ 4 ต.พระนอน อ.นครหลวง
23/02/2552
12
10
1-1403-02/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะโพธิ์ทองอรัญญิก
44/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
25/03/2552
13
11
1-1403-04/1-0006
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ 2 ตำบลบ้านชุ้ง
140/2 หมู่ 2 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง
25/05/2552
9
12
1-1403-02/1-0004
วิสาหกิจชุมชนผลิตมีดอรัญญิกบ้านสาไร
9/2 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
13/10/2552
8
13
1-1403-09/1-0004
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานและกระถางยางรถยนต์
72/1 หมู่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
25/05/2553
14
14
1-1403-06/1-0001
วิสาหกิจชุมชนหนองงูเห่า
55 หมู่ 3 ต.บางระกำ อ.นครหลวง
26/01/2554
20
15
1-14-03-12/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระนอน
100/1 หูม่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
12/07/2555
7
16*
1-14-03-01/1-0012
วิสาหกิจชุมชนบ้านนครหลวง
126 หมู่ 7 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
30/08/2555
11
17
1-14-03-12/1-0014

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลพระนอน

62/1 หมู่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง

24/01/2556
15
หมายเหตุ
* หมายถึงกลุ่มที่รอการยกเลิกดำเนินการ
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com