คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>
 

ตำบลนครหลวง

ตำบลบ่อโพง

หมู่ 1 นายอุทัย บุญเรือง 3140300297517
หมู่ 2 นางชลอ สงเคราะห์ธรรม 3140300043973
หมู่ 3 นายมนัส กลิ่นสารี 3140300045631
หมู่ 4 นายสุวรรณ อบกลิ่น 3140300049416
หมู่ 5 นายเกรียงไกร แถบทอง 3140300060215
หมู่ 6 นายประสาท ดิษฐลักษณ์ 3140300174482
หมู่ 7 นายสินชัย ดีเจริญ 3140300059951
หมู่ 8 นายแช่ม เยื้องทิพย์ 3140300209359
หมู่ 9 นายสมศักดิ์ คหินทพงษ์ 3140300015376
หมู่ 1 กฤตพจน์ คงบุตร 3141400153143
หมู่ 2 นายพิเชษฐ์ สร้อยทอง 3600100101029
หมู่ 3 นางสาววันเพ็ญ นพรัตน์ 3140300224986
หมู่ 4 นางเนตรา ลำใยผล 3140300229163
หมู่ 5 นายรุงณรงค์ นงเยาว์ 3140300204012
หมู่ 6 นางสาวสุมาลี ก้อนแก้ว 3140300236666
หมู่ 7 นางบุญสม โปรยทอง 3140300238090
ตำบลคลองสะแก
ตำบลบางระกำ
หมู่ 1 นางสาวชุลี ส่งกลิ่น 3140100207921
หมู่ 2 นางสมใจ ผลนวล 3140300073091
หมู่ 3 นายสุนทร อ่อนหวาน 3140300078122
หมู่ 4 นายสุวัฒน์ อารีย์ 3140300081492
หมู่ 5 นายทนงศักดิ์ ภาลีพจน์ 3140300085692
หมู่ 1 นายเฉลิม พลายแก้ว 3730300361392
หมู่ 2 นายอนันต์ อยู่เกษม 3140300026572
หมู่ 3 นายภุชงค์ อยู่เกษม 3140300271186
หมู่ 4 นายธวัช จิตตรีนัย 3140300273651
หมู่ 5 นายประเทือง ไหมเหลือง 3140300278326
หมู่ 6 นางสมจิตร์ บุญมาวัตร์ 3140300277168
ตำบลปากจั่น
ตำบลบางพระครู
หมู่ 1 นางบุญสม สุภาสัย 3320101747642
หมู่ 2 นางมาลี โยธาพิทักษ์ 3140300186871
หมู่ 3 นายไพรัตน์ สุมานิตย์ 3140300192065
หมู่ 4 นายเสน่ห์ มีทรัพย์ 3140300196109
หมู่ 5 นายสนอง แก้วประเสริฐ 3150600123611
หมู่ 6 นายพยุง นรสิงห์ 3140300207119
หมู่ 1 นายสวัสดิ์ เนกขัมม์ 3140300156999
หมู่ 2 นายวินัย สัยยะสิทธิ์ 3140300305064
หมู่ 3 นายสังข์ สุคันธจันทร์ 3140300162425
หมู่ 4 นายนิรัญ เหล็กไหล 3140300166315
ตำบลแม่ลา
ตำบลท่าช้าง
หมู่ 1 นายบุญธรรม อารีรื่น 3140300168661
หมู่ 2 นายบุญมี บัวบุตร 3140300173117
หมู่ 3 นายทองห่อ ด้วงประยูร 3140300175471
หมู่ 4 นายบังเอิน บรรจงศิริ 3140300176876
หมู่ 5 นายชำนาญ สุจันทรา 3140300171076
หมู่ 6 นายปราโมทย์ แซ่เจีย 3101801415432
หมู่ 1 นายพยศ จงศิริ 3140300245541
หมู่ 2 นางกระมล อนุสุข 3140300247846
หมู่ 3 นายจเรรักษ์ ขำโสภา 3140300254141
หมู่ 4 นางจิราภรณ์ แจ่มสุวรรณ์ 3140300259232
หมู่ 5 นายสมบุญ ศรีวิสุทธิ์ 3140200294541
หมู่ 6 นายสืบพงษ์ ศรพรหม 3140300270899
หมู่ 7 นายอยุธยา โฉมวิไล 3140300288917
หมู่ 8 นายบุญเลิศ พจน์ด้ว 3140300291969
ตำบลหนองปลิง
ตำบลบ้านชุ้ง
หมู่ 1 นางมะลิ ใยบัว 3140300199370
หมู่ 2 นายธีรภัทร สุนทรทัต 3140900202932
หมู่ 3 นายเชาว์ ภู่นาค 3140300128081
หมู่ 4 นายอำนาจ ขมประเสริฐ 3820100186308
หมู่ 5 นายองอาจวัฒน์ หมื่นไพบูลย์ 3160800185386
หมู่ 1 นายกุศล ยิ้มละม้าย 3140300097659
หมู่ 2 นายชาลี เรืองอุไร 3140300096333
หมู่ 3 นายวัฒนะ ประทุมพันธ์ 3140300103097
หมู่ 4 นายธารา สุมานิต 3140300105880
หมู่ 5 นายอนันต์ สงเคราะห์ธรรม 3140300109664
หมู่ 6 นางสำริด นาคเปี่ยม 3140300104891
หมู่ 7 นางมณี พลทรัพย์ 3140300090025
ตำบลพระนอน
ตำบลสามไถ
หมู่ 1 นางจำรัส นิสะโสกะ 3140300003050
หมู่ 2 นางจินตนา โพธิยานนท์ 3140300004480
หมู่ 3 นางบุญเทียม นิสะโสกะ 3140100312822
หมู่ 4 นายวิชัย พึ่งสุข 3140300011966
หมู่ 5 นายสำรวม พึ่งสิน 3140300013870
หมู่ 6 นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์ 3101701704742
หมู่ 7 นายสำเริง สอนดี 3140300019819
หมู่ 1 นางไพรัช วันทนีย์วรกูล 3140300088624
หมู่ 2 นางยุภา กันเกตุ 3140300113998
หมู่ 3 นายสมทรง เหมคต 3140300147671
หมู่ 4 นายสมชาย พระนอนเขตต์ 3140300149356

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com