คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>

  ข้อมูลพื้นฐาน / พื้นที่เพาะปลูก     Zoning ข้าว ปี 2560
 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560/61  Zoning มันเทศ (มันกำมะหยี่) ปี 2560
  Zoning มะพร้าวน้ำหอม ปี 2560
   
   ต้นทุนการผลิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้า  
   ต้นทุนการผลิตการทำนาโดยวิธีหว่านน้ำตม 
อัตราการลงทุนต่อไร่
ลำดับที่
            ปัจจัยการผลิต
จำนวนเงิน (บาท)
1
ค่ากล้าเพาะแล้วพร้อมโยน (อายุ 13-15 วัน)
900
2
ค่าเตรียมดินทำเทือก
520
3
ค่าสูบน้ำ (เตรียมดิน)
50
4
ค่าจ้างโยนกล้า
300
5
ค่าสารเคมี คุมและฆ่าวัชพืช
150
6
ค่าปุ๋ยอินทรีย์
250
7
ค่าปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0
400
8
ค่าฮอร์โมน / สารเร่ง ชนิดน้ำ
300
9
ค่าฮอร์โมน / สารเร่ง ชนิดผง
200
10
ค่าสารเคมีปราบศัตรูพืช (น้ำและผง)
800
11
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน หรือ ดีเซล)
100
12
ค่าปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0
400
13
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต
500
14
ค่าจ้างเหมาบริการหว่านปุ๋ย
100
15
ค่าขนส่งผลผลิต
150
16
ค่าเช่านา
850
17
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
300
รวม
6,270
อัตราการลงทุนต่อไร่
ลำดับที่
            ปัจจัยการผลิต
จำนวนเงิน (บาท)
1
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว
750
2
ค่าเตรียมดินทำเทือกพร้อมหว่าน
600
3
ค่าจ้างหว่านข้าว
60
4
ค่าสารเคมีกำจัดวัชพืชและคุมฆ่า
300
5
ค่าจ้างฉีดยากำจัดวัชพืช (จำนวน 2 ครั้ง)
120
6
ค่าปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0 , 46-0-0 จำนวน 25 กก.
450
7
ค่าปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2 สูตร 16-20-0 , 46-0-0 จำนวน 25 กก.
450
8
ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ๆ ละ 60 บาท
120
9
ค่าสารกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (จำนวน 3 ครั้ง)
400
10 ค่าจ้างฉีดยากำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง ๆ ละ 60 บาท 180
11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สูบน้ำ 8 ครั้ง ๆ ละ 40 บาท) 320
12 ค่าเก็บเกี่ยว 500
13 ค่าขนส่งข้าวไปโรงสี 100
14 ค่าเช่านา 1,000
15 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 260
  รวมต้นทุนการผลิต 5,610
  ผลผลิต (กก./ไร่) 750
  ราคาจำหน่าย (บาท/กก.) 7.2
  รายได้ 5,400
  กำไรสุทธิ 210
   
 
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com