คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
Topics on Earth
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 24 มีนาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ และ อบต.บ้านชุ้ง
จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ อบต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดงาน

ประมวลภาพ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการฯ คณะกรรมการ ศบกต.
และชุดทหาร คสช. ออกตรวจติดตาม เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอนครหลวง ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2559

ประมวลภาพ...

วันที่ 25 มีนาคม 2559
การจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 2/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 9 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
อาสาสมัครเกษตรเป้าหมาย 24 ราย

ประมวลภาพ...

วันที่ 4 มีนาคม 2559
วิสาหกิจชุมชน ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ในงาน
จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ที่มีศักยภาพการตลาด ประจำปี 2559
ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญร่วมงานและช๊อปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ในงาน จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่มีศักยภาพการตลาด ประจำปี 2559
ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

(26 ก.พ. 59)
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน, ตีนแรด,
นางรมฮังการี, โคนญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : คุณทวี สุคนธ์
100/1 ม.5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุยา
086-3089784, 089-0827231
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่แฮนด์เมด
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานแฟชั่น
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์
ที่อยู่ 85/1 ม.6 ต.พระนอน
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.087-0160576
กลุ่มจักรสานและ
กระถางยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : คุณอำนาจ ขมประเสริฐ
76/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-5775175
กรกฎาคม ๒๕๕๘
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 19 May, 2016 4:32 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com