คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นวส. ร่วมกับคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหากหลาย ณ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลา
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
น.ส.สุพัตรา คำศิริรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมติดตามการทำงานของ ศจช.ตำบลนครหลวง หมู่ที่ 9 ต.นครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำ ศพก. ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียนศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าว ณ ศพก.อำเภอนครหลวง หมู่ที่ 9
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
รายละเอียด <<< Ckick here >>>

เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความ
ก้าวหน้าของตำแหน่งและกรอบสั่งสมประสบการณ์
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการอบรม
หลักสูตรกลาง ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

7 กุมภาพันธ์ 2561
เกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่
สู่การปฏิบัติ

 
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 14 February, 2018 3:00 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com