คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านชุ้ง
ณ วัดบ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วัวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 <<< Ckick here >>>
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
การอบรมเกษตรกร ชุมชนหนองปลิง รุ่นที่ 2

4 กรกฎาคม 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
การจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านชุ้ง

2 กรกฎาคม 2561
การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2561
2 กรกฎาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือช่วยรับซื้อ
และกระจายผลผลิตสับปะรด
ของจังหวัดอุตรดิตถ์
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 9 August, 2018 1:22 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com