.
คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

       
วันที่ 1 มีนาคม 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2564 (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตโครเดอร์มา ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองงูเห่า ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้และทักษะในการทำงานเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ระดับเขต ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดละมุด ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

กิจกรรมย้อนหลัง...
         
ประกาศ!!! รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2564 <<< Ckick here >>>
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี
<<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
/
ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่ 4 ฉบับ 6/2564 วันที่ 15 ก.พ. 64
โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
<<< รายละะเอียด >>>

ปีที่ 4 ฉบับ 5/2564 วันที่ 8 ก.พ. 64
โรคตายพรายกล้วย

<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 4 ฉบับ 4/2564 วันที่ 2 ก.พ. 64
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

<<< รายละเอียด >>>
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 2 March, 2021 1:55 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com