.
คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

       
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  ร่วมกับ?สมาชิก ศจช.ตำบลหนองปลิงผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อสดพร้อมใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อเมตาไรเซียม เพื่อใช้ในเพาะปลูกข้าวนาปี?และพืชอื่นๆ
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 7 ตุลาคม 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 2 ตุลาคม 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมและทดสอบเกษตรกรหลักสูตร มาตรการจำกัดการใช
้วัตถุอันตราย? สารพาราควอต? ไกลโฟเซต? และคลอร์ไพริฟอส?  โดยวิทยากร? ครู? ข?
ณ? สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลนครหลวง ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลนครหลวง
<<< รายละเอียด >>>

กิจกรรมย้อนหลัง...
         
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 <<< Ckick here >>>
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจทราบ เรื่องการขึ้นทะเบียนปลูกไม้มีค่า ผ่านแอปฯ e-Tree <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน กันยายน 2562
ปีที่ 2 ฉบับ 39/2562 วันที่ 26 ก.ย. 62
หนอนกระทู้กล้า
<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 2 ฉบับ 38/2562 วันที่ 26 ก.ย. 62
โรคขอบใบแห้งของข้าว
<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 2 ฉบับ 37/2562 วันที่ 26 ก.ย. 62
โรคไหม้ของข้าว
<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 2 ฉบับ 36/2562 วันที่ 26 ก.ย. 62
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
<<< รายละเอียด >>>
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 9 October, 2019 12:12 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com