คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงลงสำรวจแปลงนาโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองงูเห่า
ที่พบการแพร่กระจายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เบื้องต้นได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด
แก่ผู้รับผิดชอบ และได้สนับสนุนเชื้อราบิวเวอร์เรียและเมตาไรเซียม
ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองงูเห่า ม.6 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 31 สิงหาคม 2559
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
ชี้แจงรายละเอียดโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559 และโครงการปรับเปลียน
พื้นที่ปลูกข้าวไปเป็นปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ณ ศาลาวัดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
สนง.เกษตรอำเภอนครหลวงแนะนำการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและสาธิต
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลปากจั่น
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ออกติดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 ในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ
ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชทีหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละ 10.000 ไม่เกิน 5 ไร่)
(26 ส.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>

กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
Topics on Earth
ประจำเดือน กันยายน 2559
9 กันยายน 2559
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวฯ
ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
8 กันยายน 2559
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวฯ
ณ ทุ่งทานตะวัน ต.ปากจั่น อ.นครหลวง

7 กันยายน 2559
ทำการติดตั้งเครื่องดูดแมลงเพื่อล่อเพลี้ยกระโดดฯ
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.นครหลวง อ.นครหลวง
7 กันยายน 2559
ปรับปรุงข้อมูล/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
ณ ศาลาวัดทอง หมู่ 2 ต.พระนอน อ.นครหลวง
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 19 September, 2016 11:37 AM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com