.
คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

       
วันที่ 19  พฤษภาคม 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งปลูกพืช
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งปลูกพืชอื่นๆ หมู่ 2 ต.คลองสะแก
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ติดประกาศแบบติดประกาศเกษตรกรผู้ปลูกพืชอื่นๆ หมู่ 3 ต.คลองสะแก
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เกษตรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (รายใหม่) ต.พระนอน
<<< รายละเอียด >>>
กิจกรรมย้อนหลัง...
         
รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2563 <<< Ckick here >>>
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี
<<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ปีที่ 3 ฉบับ 20/2563 วันที่ 18 ก.พ.63
โรคเมล็ดด่าง
<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 3 ฉบับ 19/2563 วันที่ 14 ก.พ. 63
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 3 ฉบับ 18/2563 วันที่ 7 ก.พ. 63
หนอนกระทู้หอมในพริก
<<< รายละเอียด >>>
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 20 May, 2020 3:56 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com