คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นายวิวรรธ์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ มอบเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับเกษตรกรตำบลแม่ลา ที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนา พร้อมให้คำแนะนำในเบื้อง
ต้น ณ สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง
ประมวลภาพ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นางสาวสุพัตรา คำศิริรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาสัมพันธ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก
เกษตรอำเภอนครหลวง ให้เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่องอุทกภัยพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
3 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช.
ตำบลนครหลวง ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
12 พฤศจิกายน 2560
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรกรตำบลพระนอน ออกฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในพื้นที่
ต.พระนอน และบ้านชุ้ง


 
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 16 November, 2017 2:49 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com