คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
อำเภอนครหลวง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตำบลบ่อโพง และตำลคลองสะแก ที่ประสบภัยน้ำท่วม
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2559
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย
ออกสำรวจพื้นที่เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือไหลหลากเอ่อล้นท่วมแปลงนาข้าว
ตำบลพระนอน อำนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2559
เกษตรอำเภอนครหลวงและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลคลองสะแก บางระกำ และบ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอนครหลวงเป็นประธาน

ประมวลภาพ...

วันที่ 6 ตุลาคม 2559
นักวิชาการส่งเสริมการประจำตำบล ออกสำรวจข้อมูลและเก็บเอกสารเกษตรกร
ที่ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม) ตำบลบางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน ตุลาคม 2559
4 ตุลาคม 2559
ติดตามสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำป่าสัก
พื้นที่ตำบล บางระกำ บางพระครู และแม่ลา
10 ตุลาคม 2559
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่าม
พื้นที่ตำบลท่าช้าง อ.นครหลวง

11 ตุลาคม 2559
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯโครงการสนับสนุน
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต (ไร่ละ 1 พัน)
18 ตุลาคม 2559
เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 26 October, 2016 3:27 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com