คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>
 
 
 
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
Topics on Earth
::: คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก :: ดาวน์โหลด ฟรี >>> นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
นายพันธ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอนครหลวง
เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2557 ดำเนินการโดย
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุม อบต.บ่อโพง
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายนัทธี บ่อสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน "รณรงค์การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
คืนความสุขให้ชาวนา"
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดพระแก้ว
ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
นายนัทธี บ่อสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน
"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร"
ณ วัดพระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้บริการ
แก่เกษตรกร กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557
ณ วัดศรีจำปา ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
นายปัญญา เลิศวิลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ ตามโครงการ
โรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.)
ของ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมอำเภอนครหลวง
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี 2557/58 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียน
ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

       
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูก
กรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
           การปลูก 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557
           การแจ้งปรับปรุงข้อมูล และการขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2557
           การออกใบรับรอง 4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (ให้รับรองสำเนาและนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
           1. บัตรประจำตัวประชาชน
           2. ทะเบียนบ้าน
           3. เอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน (โฉนดหรือสัญญาเช่า)
           4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (กรณีเช่า)
           พร้อมกรอกแบบคำร้องขอปรับปรุงข้อมูลและขอขึ้นทะเบียน
**** แจ้งขึ้นทะเบียนได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูก ****
(09 ก.ค. 57) ดาวน์โหลดแผ่นปลิว>>>
   
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" เพื่อเลือกเฟ้นครอบครัวชาวนาตัวอย่างประจำแต่ละภาค ที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน สร้างวิถีครอบครัวชาวนาที่แข็งแรงในสังคมไทย ชิงโล่พระราชทาน และเงินสด 100,000 บาท
รับสมัคร 9 พฤษภาคม - 5 ธันวาคม 2557 สมัครได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร
(๔ ก.ค. ๕๗) รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
       
กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน, ตีนแรด,
นางรมฮังการี, โคนญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : คุณทวี สุคนธ์
100/1 ม.5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุยา
086-3089784, 089-0827231
กลุ่มจักรสานและ
กระถางยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : คุณอำนาจ ขมประเสริฐ
76/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-5775175
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๐, พฤษภาคม ๒๕๕๗
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang_03@hotmail.com