คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2560
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารณี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ชุมชนที่ 15 ต.แม่ลา อ.นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โครงการส่งเสริมขนมไทย ชุมชนที่ 15
ตำบลบ้านไร่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารณี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โครงการเพาะเห็ดภูฐาน ชุมชนที่ 10 ต.แม่ลา อ.นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารณี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 11 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
7 สิงหาคม 2560
นวส.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
5 สิงหาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ 9101
ชุมชนที่ 15 ตำบลบ้านไร่

4 สิงหาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ 9101
ชุมชนที่ 4 ตำบลบ่อโพง

4 สิงหาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน ณ ตำบลหนองปลิง
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 18 August, 2017 4:14 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com