คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 12 มกราคม 2560
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำครั้งที่ 1 ภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมี นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอเป็นประธาน
ณ ศูนย์เรีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนครหวง หมู่ที่ 9

ประมวลภาพ...

วันที่ 11 มกราคม 2560
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ที่ 9 โดยมี นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวงเป็นประธาน

ประมวลภาพ...

วันที่ 11 มกราคม 2560
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 25 ราย
เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด รุ่นที่ 1
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 4 มกราคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค
เงินและสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
15 ธันวาคม 2559
เกษตรอำเภอร่วมกิจกรรมโครงการ
ผลิตปลาไทยปลอดภัยเพื่อการบริโภค
14 ธันวาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง พาเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงาน

13 ธันวาคม 2559
การสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ในการขับเคลื่อน ศดปช.

28 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ/หมู่บ้าน
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 59/60

<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 12 January, 2017 4:55 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com