คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ มาตรการที่ 4
กลุ่มองค์กรเกษตรกร ตำบลบ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมเป็นวิทยากรครู ข บรรยายความรู้
ตามโครงการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน (วิทยากรครู ค)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ณ หอประชุมอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง
ประมวลภาพ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท มาตรวจติดตามงาน
โครงการมาตรการที่ 4 ของกลุ่มเกษตรกรตำบลพระนอน และตำบลบ้านชุ้ง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 21 มิถุนายน 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  ได้จัดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการ        
โรงเรียนเกษตรกร  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
การวางแผนการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2259/50 (3 มิ.ย. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
Topics on Earth
ประจำเดือน มิถุนายน 2559
13 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4
12 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4

30 มิถุนายน 2559
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ปี 2559
24 มิถุนายน 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 15 July, 2016 2:12 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com