คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2560/ 61
(รอบที่ 1) ณ วัดบางระกำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 28 กันยายน 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประมวลภาพ...

วันที่ 26 กันยายน 2560
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ ต.บ่อโพง เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการประกวด
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

ประมวลภาพ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ข้าว เข้าร่วมการประชุม
การปลูกข้าวพันธุ์ กข 43
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
7 กันยายน 2560
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ณ ศพก. ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 กันยายน 2560
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

18 กันยายน 2560
เยื่ยมเยียนและให้คำแนะนำโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ ณ กลุ่ม
เลี้ยงปลาในกระชังชุมชนที่ 14 ต.พระนอน

26 กันยายน 2560
ศจช.ตำบลนครหลวง รับรางวัลและเกียรติบัตร
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชมชนดีเด่น ปี 2560
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 5 October, 2017 2:43 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com