คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมต้อนรับนายอำเภอนครหลวง (คนใหม่)
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตร (WM)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ 8 ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันท 6 ธันวาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
จัดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรกร ในงานมรดกโลก ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 <<< Ckick here >>>
เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การประชุมทางไกลโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันฯ

 
 
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 7 December, 2018 3:35 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com