คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>
 
 
 
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
Topics on Earth
::: คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก :: ดาวน์โหลด ฟรี >>> นายสามารถ ชินประหัษฐ์
เกษตรอำเภอนครหลวง
นายสามารถ ชินประหัษฐ์
เกษตรอำเภอนครหลวง
เป็นประธานในการประชุม
จัดตั้งเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
นายปัญญา เลิศวิลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
จำนวน ๕ ราย เข้ารับการอบรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรและเครือข่าย
ในการผลิตสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสรุปผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ของหน่วยงานภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับการสนับสนุน ปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง

 
นายไพศาล สังข์มงคล
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตเห็ดฟางในตะกร้า โครงการรักษ์
เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลบางระกำ
ตำบลบางพระครู และ ตำบลนครหลวง
ประมวลภาพ
กรมการข้าว ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จัดอบรมการทำสบู่น้ำมันรำข้าว
และโลชั่นน้ำมันรำข้าว แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตำบลบ่อโพง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน หมู่ ๗
ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
น.ส.พรทิพย์ แซ่โล้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง
ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
       
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 ครั้งที่ 1 (นาปี) (เก็บเกี่ยว 31 ต.ค. 56 – 28 ก.พ. 57)
มติคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกร ดังนี้
               1. เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ครั้งที่ 1 (นาปี) แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557 (มีใบรับรองแล้ว) แต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันในเวลาดังกล่าว
               2. เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ครั้งที่ 1 (นาปี) และมีการเก็บเกี่ยวในเดือน มีนาคม – เมษายน 2557
*** ขอให้เกษตรกรที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดำเนินการแจ้งรายระเอียด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูกข้าว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 นี้เท่านั้น ***
(๑๑ มี.ค. ๕๗) ดาวน์โหลดแผ่นปลิว>>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
รายชื่อพันธุ์ข้าวอายุสั้น ต่ำกว่า ๑๑๐ วัน ที่มีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
   
ขอเชิญเกษตรกร แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ ทุกราย (พืช ปศุสัตว์ และประมง)
เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรใหม่ จึงขอเชิญเกษตรกรแจ้งขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ ทุกราย แม้ว่าท่านจะเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วก็ตาม ขอให้ท่านมาปรับปรุงข้อมูลการเกษตร ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลรายแปลง เพื่อยืนยันการดำเนินกิจกรรมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้มีสิทธิ์รับบริการ และเข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
       
กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน, ตีนแรด,
นางรมฮังการี, โคนญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : คุณทวี สุคนธ์
100/1 ม.5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-3089784, 089-0827231
กลุ่มจักรสานและ
กระถางยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : คุณอำนาจ ขมประเสริฐ
76/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-5775175
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๗, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang_03@hotmail.com