คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนงานโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในพระราชดำริฯ ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การประกวดบ้านสวย เมืองสุข ณ หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายอำเภอนครหลวงเป็นประธาน

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนและตรวจติดตาม
การดำเนินงานโครงการปลูกพืชหลากหลาย ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กับ เจ้าหน้าที่ทหาร
คสช. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
17 กุมภาพันธ์ 2560
การศึกษาดูงานโครงการ GAP รายกลุ่ม
10 กุมภาพันธ์ 2560
การบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2559/60 รอบที่ 2 (บริการเคลื่อนที่)

6 กุมภาพันธ์ 2560
การดำเนินกิจกรรมโครงการตามมาตรการที่ 4
ปี 2559 (ต่อเนื่อง)

2 กุมภาพันธ์ 2560
วิสาหกิจชุมชนร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน
อยุธยามรดกโลก
ระว่างวันที่ 27-5 ก.พ. 60
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 23 February, 2017 2:51 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com