คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 10 กันยายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ออกเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำกับกลุ่ม
ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านพระนอนไทย
ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (DM)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ หมู่ 8 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันท 11 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช. ผลิตและขยายสารชีวินทรีย์
ศจช. หมู่ 3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 <<< Ckick here >>>
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

4 ตุลาคม 2561
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ทุ่งมหาราช

 
 
 
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 12 October, 2018 1:30 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com