คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน (Dm)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงร่วมจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 หมู่ที่ 2
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับปราชญ์เกษตร ติดตามให้คำแนะนำการดูแล
เห็ดในถังซีเมนต์ ณ โรงเรียนวัดละมุด  ตำบลปากจั่น
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับภาคเอกชน จัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน
ให้กับเกษตรกร ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
รายละเอียด <<< Ckick here >>>

เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
7 มิถุนายน 2561
การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่
และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
6 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4/2561

 
 
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 7 June, 2018 5:00 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com