คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงลงสำรวจแปลงนาโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองงูเห่า
ที่พบการแพร่กระจายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เบื้องต้นได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด
แก่ผู้รับผิดชอบ และได้สนับสนุนเชื้อราบิวเวอร์เรียและเมตาไรเซียม
ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองงูเห่า ม.6 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรชี้แจงทำความเข้าใจ
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท มาตรวจติดตามงาน
โครงการมาตรการที่ 4 ของกลุ่มเกษตรกรตำบลพระนอน และตำบลบ้านชุ้ง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ออกติดประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 ในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ
ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
Topics on Earth
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4
ม.4 ต.หนองปลิง
21 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4
ม.1 ต.หนองปลิง
13 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่ 4
12 กรกฎาคม 2559
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการมาตรการที่
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 17 August, 2016 3:12 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com