คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 26 เมษายน 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ให้การต้อนนรับนายอำเภอนครหลวง
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้มาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 25 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยเกษตรกร ร่วมงานวันแสดงผลงาน
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลกบเจา ตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 20 เมษายน 2560
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นวส. ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอนครหลวง ให้เข้าประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 26 เมษายน 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วย นวส.รับผิดชอบ ร่วมประชุม
นาแปลงใหญ่ตำบลหนองปลิง ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน เมษายน 2560
11 เมษายน 2560
ประชุมชี้แจงการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่ ต.พระนอน แม่ลา และท่าช้าง
11 เมษายน 2560
ประชุมชี้แจงการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่
ต.บางพระครู และบางระกำ


20 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ
27 เมษายน 2560
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 28 April, 2017 12:00 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com