คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

วันที่ 15 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารศัตรูช้าว
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560
ณ ศจช.ตำบลหนองปลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบแปลงเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ หมู่ที่ 4
ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 9 มีนาคม 2561
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 12 มีนาคม 2561
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
รายละเอียด <<< Ckick here >>>

เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
14 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอฯ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว
12 มีนาคม 2561
นวส. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ หมู่ที่ 5
ต.หนองปลิง

12 มีนาคม 2561
นวส. ร่วมประชุมพื้นที่การปลูกข้าว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 มีนาคม 2561
เกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ณ หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 3 April, 2018 4:10 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com