คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นวส. ออกบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2560
ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ และ นางสาวเมธาพร ละมัยศรี นวส.ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลินสินค้าเกษตร ตำบลสวนพริก
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2560
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ ให้ข้อมูลการทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอนครหลวง
แก่หน่วยงานทหาร คสช. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง

ประมวลภาพ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วย นางเกศณี ภาวะกุล นวส. ปฏิบัติการ ร่วมเปิดการอบรมการผลิตสารชีวินทรีย์ ณ อบต. หนองปลิง อ.นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลหนองปลิง
13 มิถุนายน 2560
เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมหารือพื้นที่ทำการเกษตร กับ กรมชลประทาน
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอฯ

19 มิถุนายน 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

 
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 20 June, 2017 4:05 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com