คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกแตงแคนตาลูป
หมู่ที่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครหลวง
และกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและโรงสีไฟเฮงยูไถ่
ตำบลนครหลวง อำนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วย นายสมนึก บรรจงศิริ
ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ตำบลนครหลวง ร่วมลงนามและรับเงินอุดหนุนโครงการ
ศาลาเรียนรู้ (ศพก.)  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ประมวลภาพ...

วันที่ 30 ตุลาคม 2559
นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดใหม่ชุมพล ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพือทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560 รายละเอียด <<< Ckick here >>>
กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 (29 ก.ค. 59) รายละเอียด <<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
4 พฤศจิกายน 2559
ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
4 พฤศจิกายน 2559
ประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐปี 2560

16 พฤศจิกายน 2559
ร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
ปี 2560

22 พฤศจิกายน 2559
ร่วมพิธี "ถวายความจงรักภักดี"
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
<<<ย้อนหลัง>>>
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 1 December, 2016 11:21 AM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com