.
คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง
 

       
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สนับสนุนแตนเบียนบราคอนเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และบ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลนครหลวง และบ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมจัดเทวีประชาคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในฤดูการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
<<< รายละเอียด >>>

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมการอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

<<< รายละเอียด >>>

กิจกรรมย้อนหลัง...
         
ประกาศ!!! รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2564 <<< Ckick here >>>
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี
<<< Ckick here >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
/
ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
   
Topics on Earth
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ปีที่ 3 ฉบับ 46/2563 วันที่ 17 พ.ย. 63
หนอนหัวดำมะพร้าว
<<<
รายละะเอียด >>>
ปีที่ 3 ฉบับ 45/2563 วันที่ 10 พ.ย. 63
โรคใบด่างถั่วเขียว

<<< รายละเอียด >>>
ปีที่ 3 ฉบับ 44/2563 วันที่ 3 พ.ย 63
โรคใบด่างเหลืองมะเขือ

<<< รายละเอียด >>>
<<<ย้อนหลัง>>>
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 26 November, 2020 4:12 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com