คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
     
   ชนิดพืช ===>ข้าว  
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ทั่วไป
รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่
แผนปฏิบัติงานรายแปลง ปี 2560
สรุปข้อมูลรายแปลงใหญ่
ภาพกิจกรรม  
               นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ศพก.นครหลวง หมู่ 9 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 48 ราย
     
 
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com