คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
   
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลบางระกำ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาบรรจุภัฑ์ ณ ห้องประชุม บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัดสระบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรับ ปี 2562 ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 การจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผน การผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 1
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จัดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรกร ในงานมรดกโลก ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตร (WM) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ 8 ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตร (WM) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมต้อนรับนายอำเภอนครหลวง (คนใหม่) นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครกลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน นิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เยี่่ยมเยียนสำนักงานเกษตรกอำเภอฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ณ อบต.แม่ลา ตำบลแม่ลา
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช. ผลิตและขยายสารชีวินทรีย์ ศจช. หมู่ 3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ หมู่ 8 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ออกเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำกับกลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านพระนอนไทย ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 ตำบลพระนอน ณ ศาลาวัดทอง ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ลา หมู่ 6 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านชุ้ง ณ วัดบ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ประชุมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน (Dm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงร่วมจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับปราชญ์เกษตร ติดตามให้คำแนะนำการดูแลเห็ดในถังซีเมนต์ ณ โรงเรียนวัดละมุด  ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับภาคเอกชน จัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินให้กับเกษตรกร ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ประชุมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าทเพื่อวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field day) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน (Dm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอฯ แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 เมษายน 2561 เตรียมสถานที่และวางแผนการจัดงาน Field day ณ หมู่ที่ 3  ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอฯ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2561 ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 เมษายน 2561 การส่งมอบไหลบัวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารศัตรูช้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ ศจช.ตำบลหนองปลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบแปลงเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นวส. ร่วมกับคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหากหลาย ณ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลา
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.สุพัตรา คำศิริรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมติดตามการทำงานของ ศจช.ตำบลนครหลวง หมู่ที่ 9
ต.นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำ ศพก. ให้การต้อนรับคณะนักเรียนศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าว
ณ ศพก.อำเภอนครหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2561 นวส. ร่วมประชุมโครงการประชุมทีมครูผู้ฝึกระดับตำบล ณ อบต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายนอย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมงานประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพ ศพก. ณ สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอฯ จัดประชุมประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นวส. ร่วมจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อบต.แม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมงานตลาดประชารัฐคน ไทยยิ้มได้ ณ ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอนครหลวง ให้เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่องอุทกภัยพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวิวรรธ์ วิทยายนต์ นวส.ปฏิบัติการ มอบเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับเกษตรกรตำบลแม่ลา ที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนา พร้อมให้คำแนะนำในเบื้องต้น ณ สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุพัตรา คำศิริรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ออกประชาสัมพันธ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสาวสุพัตรา คำศิริรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยารกิติคุณ ในวโรกาศที่เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายน้อย แสงรัตนธงชัย เกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ข้าว เข้าร่วมการประชุม การปลูกข้าวพันธุ์ กข 43
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2560/ 61 (รอบที่ 1) ณ วัดบางระกำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ 34 หมู่ 8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 035-359545 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com