คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> ///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
   
วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด
วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงเข้าร่วมประชุมหารือผลการสำรวจข้อมูลข้าวนาปรัง ปี 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานครหลวง  
วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมและทดสอบสอบเกษตรกรหลักสูตรผู้ใช้วัตถุอันตราย พาราควอต
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส (3 สาร)
วันที่ 21 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกร  ร่วมงานและร่วมจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
พระนครศรีอยุธยา ปี 2562  
วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด รอบ 2 ) ปี 2562
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะเกษตรกรอำเภอนครหลวง เพื่อเยี่ยมเยียนและสอบถามปัญหาความต้องการเพื่อนำไปแก้ไข โดยประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร เวที 3/2562 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลพบุรี 
วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร เกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย (3 สาร) พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอไพริฟอส ณ สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงร่วมประชุมทีมวิจัยและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อทำความเข้าใจโครงการกระบวนการผลิตและ
การตลาดอาหารคุณภาพที่เหมาะสมกับเกษตรกรตำบลหนองปลิง  ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองปลิง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ณ วัดเรือแข่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอำเภอนครหลวง ร่วมกับคณะ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารและ OTOP หัตถกรรมฝังมุก หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต (การผลิตฮอร์โมนไข่) และเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครหลวง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก บริเวณบึงเกาะกลางถนนสายเอเซียขาขึ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ลงพื้นที่สำรวจการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.แม่ลา และ หมู่ 6
ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย 3 สาร พร้อมทำการทดสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองปลิง ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลคลองสะแก เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อราชการของแต่ละหน่วยงาน ณ ที่ทำการกำนันตำบลคลองสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 ณ วัดบึง ตำบล
วังแดง  อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ตำบลพระนอน ณ ศาลาวัดทอง หมู่ 2 ตำบล
พระนอน  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 หมู่ 1, 2, 4 และ 6 ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ลา  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ อบต.แม่ลา อบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้สารไตโคเดอร์มา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดถ่ายทอดความรู้และสาธิตการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อเมตาไรเซียมพร้อมใช้ และการผลิตขายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 การตรวจติดตามนิเทศงานจากสำนักงาน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63  ณ อาคารชุมชนหมู่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิฐที่สำคัญ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จัดการถ่ายทอดความรู้โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ครั้งที่ 6  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ม.3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง  เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มยุว-เกษตรกรโรงเรียนวัดละมุด หมู่ 2 ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 อำเภอนครหลวง  ณ หอประชุมอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จัดการถ่ายทอดความรู้โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ครั้งที่ 6  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ม.3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ (DW)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวทีสัมมนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.ระดับจังหวัด
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับจังหวัด
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับจังหวัด
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ออกเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบล
หนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ ศจช. ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ณ ศจช.ตำบลนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ณ หมู่ที่ 2 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ อบต.แม่ลา อบรมเกษตรกรโครงการน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา
ปี 2561/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานรำลึกครบรอบ 7 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายปักษ์ (DW) สายบก ณ สวน ปัน ปัน อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ณ ศจช. ตำบลนครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรตฯ หมู่ 3 ต.ปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 เมษายน 2562 การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)
วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอ่างทอง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีวิทยุชุมชนอำเภอนครหลวง
วันที่ 23 เมษายน 2562 การฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกร ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่
วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมทำบุญถวายอาหารเพล และรดน้ำขอพรท่านเกษตรจังหวัดฯ และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด ปี 2562 รอบที่ 1 จากคณะตรวจประเมินสำนักงานเกษตรจังหวัด ฯ โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นหัวหน้าคณะ  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562
ณ หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 มีนาคม 2562 การประชาสัมพันธ์ลดการเผาในพื้นที่อำเภอนครหลวง ณ หมู่ 4 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง รับฟังการประชุมรับมอบนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ 34 หมู่ 8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 035-359545 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com