คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>///วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>  

ข้อมูล MRCF


ระดับอำเภอ

การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

ระดับตำบล

1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านชุ้ง

 

2. การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลแม่ลา

 

3. ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร

 

4. การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

 

5. ส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป พืชทางเลือกแทนการทำนา

 
กลับหน้าหลัก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com