คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Topics on Earth
 
นายสามารถ ชินประหัษฐ์
เกษตรอำเภอนครหลวง
กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น
ในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกษตรกร
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
 
 
 
 
 
 
 
"6th SIAM PARAGON Bangkok Royal Orchid Paradise 2012" เชิญเที่ยวงานประกวดกล้วยไม้ ๙ สกุล ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สยามพารากอน "มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งอัครนารี เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ"
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจ-
ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เกษตรกรอำเภอนครหลวง
เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศึกษา
ดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง
ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕

ประมวลภาพ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (คชภอ.)
อำเภอนครหลวง ประชุมพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
ภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ณ ห้องประชุมอำเภอนครหลวง
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕
 
คณะประเมินความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการประชาชน จากคลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตรวจประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอนครหลวง เมื่อวันที่
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ ผลการประเมิน
เป็นที่น่าพึงพอใจ
คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน
การประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตปลอกมีด หมู่ 4 ต.พระนอน
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ
จัดระบบการปลูกพืช โดยมี
นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอฯ
เป็นประธานในการเปิดการอบรม
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕
ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมรัชต์วิทยา

ประมวลภาพ

 
>>> เชิญเที่ยวงานประกวดกล้วยไม้ ๙ สกุล ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ สยามพารากอน "มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งอัครนารี เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ"
รายละเอียดการประกวด คลิ๊ก >>>
>>> เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ (นาปรัง) เพื่อเข้าร่วมโครงการจำนำ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งแปลง
       
    เว็บไซต์เครือข่าย    
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ ชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย